Iglesia+do+Cebreiro
0 Flares Filament.io 0 Flares ×


 Capela do Cebreiro, Século IX. Entramos nun mundo máxico, sensación que se fai máis intensa ao traspasar o albor do santuario. “Cando o romeiro alcanza a divisar o pobo, mística está a súa alma, ingrávido o seu corpo, nota a Deus próximo, esquece ser estraño. ” O Cebreiro é un dos enclaves máis antigos da ruta Xacobea e un dos máis famosos do Camiño. Xurdiu como refuxio de peregrinos no século IX.
O milagre di que no século XIV, un veciño do pobo de Barxamaior, sobe a oír misa ao Cebreiro un día de copiosa nevada. O frade, que era de pouca fe, non aprecia o sacrificio do labrego. Pero, no momento da consagración, a hostia convértese en carne e o viño en sangue. Os Reis Católicos, peregrinos en 1486, coñecen o milagre e doan o relicario que se exhibe xunto ao cáliz no templo.

Capilla do Cebreiro, Siglo IX. Entramos en un mundo mágico, sensación que se hace más intensa al traspasar el umbral del santuario. ” Cuando el romero alcanza a divisar el pueblo, mística está su alma, ingrávido su cuerpo, nota a Dios cercano, olvida ser extraño.”O Cebreiro es uno de los enclaves más antiguos de la ruta jacobea y uno de los más famosos del Camino. Surgió como refugio de peregrinos en el siglo IX.El milagro dice que en el siglo XIV, un vecino del pueblo de Barxamaior, sube a oír misa al Cebreiro un día de copiosa nevada. El fraile, que era de poca fe, no aprecia el sacrificio del labriego. Pero, en el momento de la consagración, la hostia se convierte en carne y el vino en sangre. Los Reyes Católicos, peregrinos en 1486, conocen el milagro y donan el relicario que se exhibe junto al cáliz en el templo.

Do Cebreiro Chapel, Century IX. We entered a magical world, feeling becomes more intense in crossing the threshold of the sanctuary. “When rosemary spot reaches the people, mystique is his soul, his body weightless, note closest to God, forget being strange.” Cebreiro is one of the oldest sites of the pilgrimage route and one of the most famous of the Way . It emerged as a refuge for pilgrims in the ninth century. The Miracle says that in the fourteenth century, a villager of Barxamaior, up to mass a day to Cebreiro heavy snowfall. The friar, who was of little faith, does not appreciate the sacrifice of the farmer. But, at the moment of consecration, the host becomes flesh and wine into blood. The Catholic Monarchs, pilgrims in 1486, know the miracle and donate the reliquary chalice is displayed next to the temple.

 

Share